100 வார்த்தைகள் ஒரு பொருள் ( கடவுள் )

   தமிழின் பெருமை என்ன என்று எனக்குள் ஒரு கேள்வி?

"கல்தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே தோன்றியதா?" உலகப்பொதுமறை திருக்குறளா ? கணக்கில் அடங்காத இலக்கிய நூல்களா ? என்னவாக இருக்கும். இதோ என் அறிவுக்கு எட்டிய வரையில் ஒரு ஆய்வுக்கட்டுரை.என்னை பொறுத்தவரை தமிழின் பெருமை தமிழ் மொழியின் வார்த்தைகள் ,அதன் ஆழம்,அதை இலக்கியத்தில் கையாண்ட முறை.

உதராணமாக இலை என்ற வார்த்தையை குறிப்பிட கொளுந்து,குருத்து,இலை, தளிர் ,துளிர்,சருகு என்று எட்டு வார்த்தைகள் உள்ளன.சூழ்நிலையும், காலத்திற்கேற்ப இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம்.இதுவே ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிட (Green Leaves,Yellow Leaves,Red Leaves) என்று ஒற்று சொற்களைத்தான் பயன்படுத்கிறார்கள்.அதற்கென்று தனியாக வார்த்தை இல்லை.எல்லோருக்கும் தெரிந்த உதாரணம் என்றால் அண்ணன் ,தம்பி என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரே வார்த்தைதான் ஒற்று சொற்களுடன் (younger brother,elder brother) பயன்படுத்துகிறோம்.

இவ்வாறு கடவுளை குறிப்பிட தமிழில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகள் இலக்கியத்தில் பயன்படுத்த பட்டிருக்கின்றன.இதென்னா ஆச்சரியம் சங்க இலக்கியத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறதா? இன்றும் நடைமுறையில் ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பெயர்கள் உள்ளனவே என்று நீங்கள் கேட்கலாம். அதெல்லாம் கேசட்டையும்,புத்தகத்தை நிரப்புவதற்கு வியாபாரிகள் பக்தி என்ற பெயரால் நடத்தும் நாடகங்கள். ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஒற்று சொற்களை போன்றது.உதாரணமாக ஐய்யப்பனை குறிப்பிட்ட முருகன் தம்பி, பார்வதியின் மகன்,கணபதியின் தம்பி,சிவனின் மைந்தன் என்று உறவுகளை வைத்தே 50 பெயர்களை நிரப்பிவிடுகிறார்கள்.


God


இங்கே நான் குறிப்பிடுவது அது போன்ற வார்த்தைகள் அல்ல.உதராணமாக கடவுள் என்ற வார்த்தை எடுத்துக் கொள்வோம்.நான் குறிப்பிடும் இந்த நூறு வார்த்தைகளும் கடவுளை குறிப்பிடும் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும்.அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நூறு அர்த்தங்களை கொடுக்கும்.

இதோ அந்த வார்த்தைகள்1. ஆண்டவன் God, as ruler of heaven and earth. Lord: கடவுள்.
2. இறைவன் God, the all-abiding.
3 தெய்வம் God, deity; கடவுள்.
4. கடவுள் God, who transcends speech and mind; இறைவன்.
5. இறையவன் God; கடவுள்.
6. தேவன் King; அரசன்.
7. அசலன் One who is motionless; அசைவிலாதவன்.
8. அமுதர் God, as immortal; கடவுள்.
9. ஏகன் God, as one.
10. ஆதிபகவன் God, the first cause; கடவுள்.
11. ஏமன் God of Death.
12. அற்புதன் God, as a marvellous, wonderful being; கடவுள்.
13. அருட்சோதி God, the embodiment of effulgent grace; கடவுள்.
14. காமன் The Buddhistic god of evil.
15. கூற்று Yama, the god of death; யமன்.
16. சிவஞானம் Knowledge of God; பதியுணர்வு.
17. சிவம் Highest state of God in which He exists as Pure Intelligence.
18. சுயம்பு Self-existent being, anything considered to be uncreated.
19. செம்பொருள் God; முதற்பொருளான கடவுள்.
20. செம்மல் Great person, as king; பெருமையிற் சிறந்தோன்.
21. தத்துவன் God, as the ultimate Reality.
22. அந்திரன் God; தேவன்.
23. அம்மான் ammān God, as father; கடவுள். ஆழி.
24. அண்ணல் God, deity; கடவுள்.
25. அணுக்கன் One who is near; சமீபஸ்தன்.
26. அச்சயன் God, as the imperishable One; அழிவில்லாத கடவுள்.
27. அக்கரன் God, as the indestructible One; கடவுள்.
28. அரூபி God, without form; கடவுள்.
29. நாசன் Destroyer; அழிப்பவன்.
30. கூற்றன் Yama, the god of death; யமன்.
31. குயவன் God, the Invisible; மறைபொருளானவன்.
32. காமதேவன் Indian Cupid, the god of love; மன்மதன்.
33. கரும்பன் God of love who has a sugar-cane bow.
34. கருணாமூர்த்தி God as Grace personified; அருளுருவானவன்.
35. ஒருமை orumai : Knowledge of God.
36. கடற்கோ the god or lord of the sea; வருணன்.
37. அறவன் Sage, ascetic.
38. அறவாணன் God, the abode of virtue, or whose abode is virtue; கடவுள்.
39. அக்கி God of fire; அக்கினிதேவன். அக்கியுங் கரமிழந்து.
40. அகண்டன் God, as the Undivided One; கடவுள்.
41. அனகன் God, as the sinless one.
42. அனந்தன் God, as the endless One; கடவுள்.
43. அனாதி God, who has no beginning; கடவுள்.
44. எரி Agni, god of fire.
45. ஆக்கியோன் God as the maker, creator; படைத்தோன்.
46. அட்சயன் God, as exempt from decay; கடவுள்.
47. அண்டன் God, as Lord of the universe; கடவுள்.
48. அகண்டிதன் God, as an undivided whole; பின்னப்படாத கடவுள்.
49. அகாரணன் God, as uncaused; கடவுள்.
50 காமக்கடவுள் The particular manifestation of god which one chooses to worship, the god of one's choice; வழிபடுதெய்வம்.
51. ஐயோன் God, lit., a being of subtle essence; நுண்ணியன்.
52 அதிகாரம் atikāram :Aspect of God in which action is predominant, one of three avattai. 53. அதிகுணன் God, as transcending all attributes; கடவுள்.
54. அதிவாதம் Preliminary consecratory ceremony for invoking the presence of God in an image.
55. அருட்குடையோன் God, one whose umbrella is grace itself; கடவுள்.
56. அவினாசி God, the indestructible; கடவுள்.
57. அனாமயன் One not subject to disease, as God.
58. அனிலன் the god of wind; வாயுதேவன்.
59. ஆத்திகன் One who believes in the existence of God.
60. ஆரியன் foreigner
61. இயமன் the god of death.
62. ஈறிலான் God, He who has no end; கடவுள்.
63. உதாசனன் Agni, the god of fire.
64 .எண்குணம் The eight attributes of God.
65. கத்தன் God Agent, doer, maker, author; செய்பவன்.
66. கந்தர்ப்பன் Appellation for Maṉmataṉ, the god of love; மன்மதன்.
67. கந்தவகன் God of wind, who wafts odours; வாயுதேவன்.
68. கராளி One of the seven tongues of God Agni; அக்கினிபகவான்.
69. கருணாகரன் God as the storehouse of grace; கருணைக்கு இருப்பிடமான கடவுள்.
70. கருணாலயன் God, the storehouse of grace; அருளுக்கு நிலைக்கள மானவன்.
71. கருப்புவில் Sugar-cane bow of the God of love; மன்மத னது கரும்பு வில்.
72. கருப்பொருள் God, the efficient Cause, the originator of all things.
73. காமதகனன் Šiva, as one who burnt Kāma, god of love; சிவன்.
74. காரணவன் One who is the First Cause, God; மூலகாரணனான கடவுள்.
75. கிருத்தியம் Five- fold functions of God. See பஞ்சகிருத்தியம்.
76. கிருபாகரன் The fountain of mercy or grace, as God.
77. கிருபாசனம் God, as the seat of mercy and grace.
78 சகதீசன் God, as Lord of the Universe.
79. சகந்நாதன் God, as Lord of the Universe; [உலகிற்கு இறைவன்] கடவுள்.
80. சகலாத்தன் God worshipped by the Nirgrantha sect of Jainas.
81. சச்சையன் God, as Reality; உண்மைப்பொருளானவன்.
82. சந்தோகன் God, as One who can be realised only through Vēdas.
83. சரமோபாயம் Absolute surrender to God, as the final means of salvation;
84. சித்துரு God, as the embodiment of intelligence; [அறிவு வடி வானவன்] கடவுள்.
85. சிற்குணம் Attribute of intelligence, either of God or individual souls; ஞானமாகிய குணம். 86. சிற்குணன் God, as Pure Intelligence; கடவுள்.
87. சின்மயன் Individual soul or God, as pure intelligence; ஞானரூபியான ஆன்மா.
88. சுயஞ்சோதி God, as self-luminous.
89. சுருதியான் God, as revealed by the Vēdas.
90. சேடன் God; கடவுள். செங்குன்றூர் நின்ற சேடனதாள்.
91. சேர்த்தி . Occasion when the god and goddess of a temple are seated together.
92. சோதியன் God, as radiant; [ஒளிவடிவமானவன்] கடவுள்.
93. ஞானவாரி God, as the Ocean of Wisdom; [ஞானக்கடல்] கடவுள்.
94. தபனன் Agni, the God of Fire; அக்கினிதேவன்.
95. தயாபரன் God, as All-Merciful; [தயைமிக்கவன்] கடவுள்.
96. தருமன் God of Justice and Righteousness; அறக்கடவுள்.
97. தனபதி God of wealth; குபேரன்.
98. துரியன் Soul in the highest state; சுத்தான்மா.
99. தேபூசை Worship, reverent homage paid to god.
100. நமதன் Lord, God; ஆண்டவன்.


மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் இது போன்ற வேறொரு வார்த்தையுடன் சந்திப்போம்.

0 comments:

Post a Comment

 
  • தமிழ் ஆவணம்